Avverkningskarta

Vi kan nu visa en karta över vilka områden som ska avverkas.

Det gröna området kommer det att avverkas helt. Det är här som kraftledningen ska gå. Det här blir det första område som avverkas. Det är också markerat var timmer/ved kommer att läggas upp.
”Vinkeln” på ledningen kommer att inkräkta på vår uppletanderuta vilket innebär att den kommer att flyttas.

Inom de rutiga områdena kommer vissa delar att gallras medan andra kommer att slutavverkas. Slutavverkning innebär att all gran avverkas och att vissa frötallar sparas samt att det mesta av lövträd sparas.

Under den tid då avverkning och byggnation av kraftledningen sker kommer tillgängligheten till området att vara begränsad.
I huvudsak allt ”grot”, dvs grenar, kvistar, sly mm, kommer att rensas bort och våra stigar och övrig mark ska vara framkomliga.

När det gäller vår väg så ska respektive entreprenör (Södra Skogsägarna och NCC) säkerställa att den alltid är framkomlig.