Lerums Brukshundklubb

Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE
LERUMS BRUKSHUNDKLUBB
TISDAGEN 26 FEBRUARI 2019
Kl 1900 i klubbstugan
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Verksamhetsberättelse, styrelsen och sektorer
9. Balans- och resultaträkning
10.Revisorernas berättelse
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018
12.Fastställande av verksamhetsplan och budgetplan för 2019
13.Beslut om medlemsavgift för 2020
14.Beslut om firmatecknare
15.Val av :
a. Styrelseledamöter se bilaga 1
b. Suppleanter se bilaga 1
16.Val av:
a. Två revisorer (1 år) se bilaga 1
b. Två revisorssuppleanter (1 år) se bilaga 1
17.Val av valberedning
a. Tre ledamöter ( som inom sig utser en sammankallande) (1 år) se bilaga 1
b. En suppleant 1 år)
18.Val av ombud till Distriktets möten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa (1
år)
19.Val av sammankallande för:
a. Utbildningssektorn
b. Tävlingssektorn
c. Trivselsektorn
d. RUS/Tjänstesektorerna
20.Fråga om omedelbar justering av punkterna 14 – 18
21.Inkomna motioner
22.Övrig information
23.Utdelning av gratifikationer, priser, plaketter mm.
24.Mötets avslutande.


« Tillbaka